Ústavní stížnost proti zamezování vzniku soukromých škol

1. Navrhuje se zrušení § 148 odst. 3 písm. a) školského zákona pro rozpor s Ústavou České
republiky a Listinou základních práv a svobod.
[1] Navrhovatelé tímto na základě čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy (č. 1/1993 Sb.) a § 64 odst. 1
písm. b) zákona o ústavním soudu (č. 182/1993 Sb.) podávají Ústavnímu soudu návrh na
zrušení § 148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
[2] Toto ustanovení zní: „Orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení, žádost o zápis školy
nebo školského zařízení do rejstříku dále zcela nebo zčásti zandtne v případě, že posouzením
žádosti zjistí, že a) žádost není v souladu s dlouhodobým záměrem vzděláváni a rozvoje
vzdělávací soustavy České republiky nebo příslušného kraje. “

Text ve formátu pdf ke stažení naleznete zde.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.