Úvod do restorativní justice s Joem Provisorem (US)

Kdy:
13.4.2019 @ 07:30 – 15:00
2019-04-13T07:30:00+00:00
2019-04-13T15:00:00+00:00
Kde:
Lyska (SVČ Lužánky)
Kontakt:
MAILTO:noreply@facebookmail.com

for english scroll down

Restorativní praxe je koncept, který se zaměřuje spíše na obnovení poměrů než na represi. V tomto konceptu ustupuje zájem na potrestání do pozadí, naopak je upřednostňováno aktivní zapojení všech zúčastněných do narovnání vztahů, jsou zdůrazňována jejich práva, pachatelům se usnadňuje rozhodnutí převzít odpovědnost za své činy, napravit škody a obětem dát satisfakci za způsobenou újmu.
Každá škola ve Spojených státech má politiku na podporu restorativní justice. Jako pedagog a školitel učitelů Unified School v Los Angeles s více než 30 lety zkušeností Joe chápe rozdíl mezi politickým opatřením a implementací. Naneštěstí se mnoho institucí zaměřuje spíše na řízení a řešení konfliktů než na budování pevného základu vztahů. Joe říká: „Pokud neexistuje žádný smysluplný vztah, není nic, co by bylo možné obnovit.“
Restorativní justice je zodpovědnost v kontextu péče (Beverly Title). Vytvoření tohoto kontextu péče je skutečnou výzvou našich vztahů a organizací.

Restorativní praktiky jsou darem od lidí, jejichž světový názor předpokládá, že patříme k sobě a nikdo není postradatelný. Tento seminář respektuje tento pohled na svět, přičemž klade důraz na roli poradních kruhů (councilu), coby praxi zvýšeného soucitného povědomí o sobě i o jiných. Budeme vycházet z moderních kruhových strategií pro zkoumání konfliktní, nenásilné a transformační komunikace, práce Paola Frierea a Augusta Boala a domorodých postupů pro návrat komunity k celistvosti.

Jedná se o workshop pro všechny, kteří spolupracují s druhými lidmi. Joeovy zkušenosti, především v kontextu práce s pracovníky škol, studenty a v rámci školních sborů, jsou použitelné pro jednotlivce, páry, rodiče, rodiny, podnikatele, terapeuty, průvodce aktivitami v přírodě i pracovníky s mládeží.
Absolventi výcviku Poradní​ ​ kruhy​ ​ ve​ ​ vzdělávání​ ​ I. budou mít v tomto semináři příležitosti prohloubit svou praxi svědků.

https://goo.gl/forms/2BZr2vBfVzOYJqkj2
Cena 1500,-

——————————————————————————————
Introduction to Restorative Practices with Joe Provisor

“If crime implies a hurt, then justice must involve healing.”
—Howard Zehr, Changing Lenses

In America, every school system has a policy to promote restorative justice. As an educator and teacher trainer for the Los Angeles Unified School System with over 30 years of experience, Joe understands the difference between policy and implementation. Unfortunately, many institutions focus on conflict management and resolution, rather than building a strong foundation of relationship. Joe says, “If there is no meaningful relationship, there is nothing to restore.” Beverly Title says, “Restorative justice is accountability in a context of care.” Creating that context of care is the true challenge in our relationships and organizations.

Restorative practices are gifts from people who lived close to the earth and close to each other, people whose worldview assumes that we belong to each other and no one is expendable. This workshop honors that worldview by emphasizing the role of council, a practice of heightened compassionate awareness of self and other. We will experience personal restorative practices that return us to our best selves even in times of great discord and uncertainty. We will draw on modern circle-based strategies for exploring conflict, non-violent and transformational communication, the work of Paolo Friere and Augusto Boal, and indigenous practices for returning a community to wholeness.

This is a workshop for anyone who works collaboratively with others. Joe’s experience, while mostly in the context of public-school staff, students, and education bureaucracy, is applicable to individuals, couples, parents, families, business owners, therapists, outdoor educators, and youth group leaders. For those who have previously taken the Introduction to Council for Educators with Joe, there will be opportunities in this workshop to deepen your practice of witnessing.

https://goo.gl/forms/2BZr2vBfVzOYJqkj2
Fee: 1500 CZK

https://www.facebook.com/events/2073923039358369/

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.