Trénink Councilu I. Úvod do praxe The Way of Council I. Training

Kdy:
8.3.2019 @ 12:30 – 10.3.2019 @ 14:00
2019-03-08T12:30:00+00:00
2019-03-10T14:00:00+00:00
Kde:
Na Petynce 150/92
169 00 Praha
Česká Republika
Kontakt:
MAILTO:noreply@facebookmail.com

(for English scroll down)

Trénink Councilu I. – Úvod do praxe

Linda Elias (AUT) – trenérka councilu
Jaroslava Vatay (CZ) – facilitatorka councilu

Záměry tréninku
* představit a praktikovat poradní kruhy s jejich záměry a v různých formách (síť, spirála, akvárium, párový a vztahový poradní kruh a procesy rozhodování a skupinového učení)
* uvědomit si rozdíl mezi “vedením” skupiny a facilitací poradního kruhu a získat základní schopnosti potřebné pro zručnou facilitaci poradních kruhů
* vytvořit prostor pro zkušenostní učení, kdy si účastníci facilitaci sami vyzkouší a získají praxi představit poradní kruh jako nástroj pro prozkoumávání a prevenci konfliktů
* věnovat se otázkám, které vyvstanou během samotného tréninku a poradní kruhy prakticky uplatňovat
* učit se jednat a myslet jako (jeden) kruh

Na osobní úrovni můžeš:
* procvičovat svou schopnost plně se zapojit i poodstoupit pro získání širší perspektivy a náhledu na celou skupinu, pracovat na svých facilitátorských dovednostech
* praktikovat nenásilnou komunikaci a neposuzující naslouchání bez odsudků a stereotypů
* cvičit sdělování esence a naslouchání vnitřním impulsům
* A především chceme účastníky připravit a podpořit, aby sami poradní kruhy ve své praxi používali, nabízeli a facilitovali.

Cestě poradního kruhu
Poradní kruh (Council) je praxe mluvení a naslouchání od srdce. Je prostředkem k srdečnému a soucitnému vyjadřování a nekritickému přijetí toho, jací jsme my sami, druzí, i situace, ve které se nachází/me. Poradní kruh neslouží napravování věcí či prosazování pravdy.
Poradní kruh nás učí být svědkem – sobě samým, druhým i našemu prostředí, v jednom a tomtéž čase. Je to učení, které přináší záměr, přijetí a autentické vyjádření k srdci každého člověka. Vytváří příležitost budovat skutečně vzájemný vztah, pochopit vzájemnost komunity a otevřít se celistvosti.

Kdy: od pátku 8. března (od 13:30 h) do neděle 10. března 2019 (do cca 15h)
Kde: Na Petynce 92, Praha 6, https://goo.gl/maps/74uGoxHHyuL2
Organizátor: Jaroslava Vatay, +420777885322
Faktura & Platby: Active Dreams CZ s.r.o., IČ: 04161645, ć.ú. Fio Banka: 2400822037/2010
Pracovní jazyk: angličtina / čeština

Cena:
3200 Kč – zvýhodněná cena při včasné registraci a úhradě celé částky (do 20. 2. 2019).
cena:4200 Kč

Registrace: https://goo.gl/forms/h20BwllzovapD7os2

Informace a kontakt: Jaroslava Vatay, info.vatay@gmail.com, +420 777885322, skype: j.vatay

Linda Elias je manažerka a sociální pracovnice, Council Trenérka, Systemická koučka, mentorka budování komunit a je matkou.

Jaroslava Vatay je council Facilitátorka a půrovdkyně osobního rozvoje, přechodových rituálů a somatických constelací.

Více o poradním kruhu
Poradní kruh (council) je prastará forma a současně moderní postup, který vede k aktivnímu naslouchání a upřímnému vyjadřování. Účastníci se učí umění naslouchat s plnou pozorností a vyjadřovat se prostřednictvím vlastní zkušenosti a od srdce. Tím, že se v nich sdílejí osobní příběhy, poradní kruhy umožňují účastníkům otevřít se sobě navzájem jako lidské bytosti v bezpečném prostředí a vytvořit tak komunitu, tak vzácnou v naší moderní západní kultuře. Vytváří důvěrné a bezpečné prostředí pro sdělování obtížných a nepříjemných skutečností, které se mohou spolupůsobením synergie skupiny proměnit v něco nového. Věnují pozornost hlasu týmového ducha a moudrosti kruhu, který je víc než jen součet svých částí. Umožňují nám ujmout se vedení a zodpovědnosti ve chvíli, kdy se k tomu cítíme povolaní. Podporují práci s vnitřními postoji, zakoušení sebereflexe, upřímnosti a vědomé pozornosti, zabývání se otázkou co právě teď slouží mně, mému kruhu a tomu, co nás obklopuje

LINKY:
The European Council Network (ECN) propojuje lidi z Evropy, Izraele a Blízkého Východu, kteří prtaktikují poradní kruhy
http://europeancouncilnetwork.ning.com/
http://www.council-network.eu/
Poradní kruhy v USA (v zemi svého původu)
http://www.ojaifoundation.org/
http://www.centerforcouncil.org/
Poradní kruhy ve vzdělávání
http://www.cis.ojaifoundation.org/
Council in Czech Republic, Council in Germany

VIDEA:
Philosophie im Gespräch: The Way of Council – Herzzentrierte Kommunikation
https://www.youtube.com/watch?v=W-aTyeS-sJQ
Power of Listening – An Ancient Practice for Our Future: Leon Berg at TEDxRedondoBeach
https://www.youtube.com/watch?v=6iDMuB6NjNA
Council in Schools
https://www.youtube.com/watch?v=7FLeO49owxU
Seeing through others Eyes
http://vimeo.com/61600017
Science of the Heart
https://www.youtube.com/watch?v=pp-r_f8-qz8

KNIHY:
Jack Zimmerman, Virginia Coyle: Cesta poradního kruhu, Dharmagaia 2016, v ceně tréninku, neodečítá se z ceny výcviku.

Introduction to the Way of Council
With Council Trainer Linda Elias and Jaroslava Vatay Council Facilitator

The Way of Council
Council is not about fixing things and being right. It is a practice of speaking and listening from the heart – a means of opening to heartfelt compassionate expression and non-judgemental acceptance of how and who and where people are.
Council is a practice of witnessing – self, other and the environment at one and the same time. Council is teaching that brings intention, acceptance and authentic speaking to the center of one´s heart, creating the possibility for a truly engaged relationship, the understanding of community and an opening to wholeness.

Aims of the Training
to introduce and practice the basic process and intentions and the different forms of Council, such as Web, Spiral, Fishbowl, decision-making and group-learning processes, and couples and relationship Councils,
to learn the differences between “leading” groups and facilitating Council and to acquire the basic abilities needed for skillful facilitation of Councils
to facilitate an experiential learning atmosphere, where participants can practice facilitation and learning by doing
to introduce Council as a tool for conflict exploration and prevention
to tend to questions that emerge during the training and apply Council in practice
learning to act and think like a circle

On a personal level you can: train your ability to be involved and step out to get a broader view of the whole group and be able to facilitate
practice non-violent communication, non-judgemental listening and getting rid of verdicts and stereotypes
practice speaking the essence and practice listening to inner impulses
most importantly we want to enable and encourage participants to offer, facilitate and use Council

Early Bird Price:
3200 Kč till 20. 2. 2019
cena:4200 Kč

Guides of the training:

* Linda Elias is a Social Worker, Council-Trainer, Systemic Coach, Community Building Mentor and Mother.
* Jaroslava Vatay is Council-Facilitator and Guide for personal growth, Rites of passage and Somatic Constellations. Working with individuals and groups.

More about Council…
The Way of Council is an ancient and modern practice that encourages deep and honest communication. Participants learn the art of listening with full attention and expressing themselves with personal experience and heartfelt truth. In offering their personal stories,
Council enables people to open to each other as equal human beings in a place of safety and creates community in a way that has become rare in our modern western culture
creates a trustworthy safe container for sometimes unpleasant truths whereby synergies within a group are generated and something new can emerge
gives attention to the voice of the team spirit or the wisdom of the circle, which is more than the sum of its parts
allows all of us to take leadership and responsibility when we feel called to do so supports working on the inner attitude, practicing self-reflection, honesty, mindfulness, living the question of what serves now for myself, my circle and everything that is around us

LINKS:
The European Council Network (ECN) connects people all over Europe, Israel and the Middle East as, who practice the Way of Council.
http://europeancouncilnetwork.ning.com/
http://www.council-network.eu/
To the origins of Council in the US
http://www.ojaifoundation.org/
http://www.centerforcouncil.org/
and about Council in Schools
http://www.cis.ojaifoundation.org/
Council in the Czech Republic, Council in Germany

VIDEOS:
Philosophie im Gespräch: The Way of Council – Herzzentrierte Kommunikation
https://www.youtube.com/watch?v=W-aTyeS-sJQ
Power of Listening – An Ancient Practice for Our Future: Leon Berg at TEDxRedondoBeach
https://www.youtube.com/watch?v=6iDMuB6NjNA
Council in Schools
https://www.youtube.com/watch?v=7FLeO49owxU
Seeing through others Eyes
http://vimeo.com/61600017
Science of the Heart
https://www.youtube.com/watch?v=pp-r_f8-qz8

BOOKS:
Jack Zimmerman, Virginia Coyle: The Way of Council. 2nd Edition, Bramble Books, 2009, in German: Jack Zimmermann, Virginia Coyle: Der Große Rat. Arbor Verlag,2011.
Jack Zimmerman, Ph.D. und Jaquelyn McCandless, MD: „Flesh and Spirit, The Mystery of Intimate Relationship“, Bramble Books, 1998

https://www.facebook.com/events/352842212004961/

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.