Výcvik Council 1. se specializací Poradní kruhy ve vzdělávaní

Kdy:
5.4.2019 @ 11:15 – 7.4.2019 @ 14:00
2019-04-05T11:15:00+00:00
2019-04-07T14:00:00+00:00
Kde:
Brno
Kontakt:
MAILTO:noreply@facebookmail.com

For English scroll down

Výcvik Council 1. se specializací Poradní kruhy ve vzdělávaní
dle standardu ECN, OJAI Foundation a Council in Schools.

Pro koho je výcvik určen:
– pro pracovníky ve školství – učitele, ředitele a další
– pro vzdělavatele a další profese, věnující se dětem a mládeži
– rodiče
– a další zájemce o osobní rozvoj, vzdělání v komunikaci
– pro ty, kteří se chtějí vydat na cestu poradního kruhu a věnovat se i facilitaci kruhů ve svém osobním i profesním životě

Účastníci získají potřebné znalosti a dovednosti, aby mohli začít facilitovat poradní kruhy ve třídě, ve škole, s kolegy, v organizacích pracujících s dětmi, v rodině i ve vrstevnických skupinách.

Výcvik je prakticky zaměřený, účastníci se seznámí s historií a základy kruhových technik, jejich různými podobami a formami, naučí se, jak formulovat vhodné zadání (téma) a jak využívat poradní kruh pro dosažení akademických cílů, k rozvoji sociálně-emocionálních dovedností, k učení řízenému samotnými žáky a studenty, k podpoře lídrů z řad mladých lidí.

Program zahrnuje sdílení příběhů a zkušeností, relaxační aktivity, hry a techniky úzce propojené s poradními kruhy (mindfullness, umělecké a pohybové aktivity, improvizace), zohledňuje práci s různými druhy inteligence a styly učení i s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

LEKTOŘI
Joe Provisor je spoluzakladatelem několika projektů zaměřených na sdílení praxe poradních kruhů ve školním prostředí (Circle Ways – 2017, Council In Schools – 2005, Palms Council Project – 1992). Jako učitel působil 24 let na veřejných školách v USA, 7 let byl školitelem pracovníků ve vzdělávání pro Los Angeles Unified School District, je manželským a rodinným terapeutem a starším v The Ojai Foundation. Poradní kruhy praktikuje ve školních třídách od roku 1986 a od roku 1994 je trenérem poradních kruhů The Ojai Foundation, věnuje se školení učitelů a vychovatelů, terapeutů a podnikatelů v USA i mezinárodně. Je autorem příběhů, kurikulárních dokumentů, lekcí postavených na poradních kruzích ve škole a připravované knihy Teaching and Learning in Circles.

Jaroslava ‚Jaro‘ Vatay
je spolu-zakladatelkou a podporovatelkou poradního kruhu a council komunity v ČR. Je Council facilitátorka na tranérské cestě, mentorována Hanem Delissenem a Joem Provisorem. Před 4 lety pozvala Joa, zakladatele a ředitele Councilu do škol, od r. 2013 organizuje tréninky a workshopy poradního kruhu v ČR. Jaroslava zná kruhy sdílení již z jejích dospívajících let ve skautu a později se zamilovala do Councilu na výcviku s Gigi Coyle v r. 2012 v Kalifornii. Je lektorkou, terapeutkou, koučkou v osobním a profesním rozvoji a průvodkyní přechodových rituálů. Učila se postupně jako mentee ve School of Lost Borders (CA) a s průvodci z Bear Tribe. Stále se učí 🙂 Pracuje se somatickými konstelacemi, individuální a skupinový léčivý proces, který vynalezla. Miluje přírodu, plavání, sdílení příběhů a jedinečný čas s přáteli.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝCVIKU
Místo konání: SVČ Lyska, Brno – Nový Lískovec
Příchod a registrace pátek od 13:15 hod., začátek výcviku 14:00, konec v neděli do 16 hodin.

Výcvik bude probíhat v angličtině, překlad bude uzpůsoben potřebám skupiny.

Cena semináře: 5000 Kč
Zvýhodněná cena: 4000 Kč (učitelé, zaměstnanci škol, psychologové, soc. pracovníci, vychovatelé, pedagogové volného času a studenti učitelských oborů)

Při přihlášení do 7.3. včetně je cena 4200 Kč (základní cena)/ 3200 Kč (zvýhodněná cena).

Finanční situace by neměla být překážkou účasti. Ozvi se nám, podpoříme tě a společně najdeme cestu.

Cena zahrnuje: samotnou výuku, učební materiály, knihu Jacka Zimmermana a Virginie Coyleové Cesta poradního kruhu v českém překladu, organizaci akce, občerstvení – čaj, káva, pronájem prostor aj.

Přihláška: https://goo.gl/forms/pVokYVPs401yRv5Q2

Kontakt a bližší informace: Petra Banďouchová, pbandouchova@gmail.com, 733381508

ENGLISH INFO:

Who is the Training for:
– for educators, teachers, directors and other professions working with children and youth
– for parents
– for participants who are interested in personal development, education in communication skills
– for those who would like to go on the council path and use council for facilitation in personal and professional life.

Participants gain knowledge and skills need it for facilitation council in class, school, with colleagues, in organizations working with children and youth, in family or peer groups.

Training is practical (hands on) and participants will know the history, basics of circle methods with its different ways and forms. Learn form prompt (main topic) and how to use council for academic goals, for social-emotional skills development, for
learning which is guided by students and how to use it for support of Youth Leaders.

Program include: storytelling, sharing experiences, relaxation, games and techniques closely connected with council such as Mindfulness, art and movement activities, improvisation. Training also include work with different types of intelligence and learning styles and also how to work with students with specific educational needs.

Trainers:

Joe Provisor
is co-founder of number of projects focused on sharing practises of council in schools (Circle Ways – 2017, Council In Schools – 2005, Palms Council Project – 1992). He worked as a teacher for 24 years on public schools in USA, he was trainer for school educators for 7 years for Unified School District in Los Angeles. Joe is a couple and family therapist and an Elder in The Ojai Foundation. He is practicing council in schools since 1986 and from 1994 he is a Council Trainer in Ojai Foundation. His focus is on teaching educators and workers with children and youth, therapist and entrepreneurs in USA and internationally. He is an author stories, curriculum documents (syllabus), lessons, based on council in schools and on book Teaching and Learning in Circles which is in post-production.

Jaroslava ‚Jaro‘ Vatay
is Pioneer and Supporter of Council and the Community in Czech Republic. She invited Joe and Council in Schools in 2014 gin Czechia and organizing trainings and workshops with her council colleagues. She is Council Facilitator on Trainers Path, mentored by Han Delissen and Joe Provisor. Jaroslava known the circle way from her youth years in Scout Organization when she was a teen and later she fall in love with Council in 2012 in Callifornia during training with Gigi Coyle. She is lecturer, therapist and coach in Personal and Professional Development and Rites of Passage Guide. She was trained at School of Lost Borders (CA) and Bear Tribe as a mentee for several years. She is still learning 🙂 She is working with Somatic Constellations, individual and group healing process she invented. She love Nature, swimming, sharing of stories and unique time with friends and loved ones.

BASIC INFORMATION ABOUT THE TRAINING:

VENUE: SVČ Lyska, Brno – Nový Lískovec
REGISTRATION AND ARRIVAL FROM 13:15
START OF TRAINING: AFTER 14:00
END OF TRAINING: UP TO 16:00

TRAINING WILL BE HELD IN ENGLISH AND TRANSLATION WILL BE ADJUST TO THE NEEDS OF THE GROUP.

PRICE: 5000 Kč
Educators Price: 4000 Kč (EDUCATORS, psychologists, social workers, students of pedagogic schools)

EARLY BIRD PRICE:
If you sign up till 7.3. and pay the price is
4200 CZK / 3200 CZK

Your financial situation should not be boundary to attend, if you have a difficulty please write us, we will try to support you.

this price include for Czech participant a czech verzion of the book The way of Council, you can choose to get it or not. But the price of the book is not deducted.

Cost:
teaching, study materials, organization and cost, refreshments, book and the venue rent.

Application form: https://goo.gl/forms/pVokYVPs401yRv5Q2

Contact and Info:
Petra Banďouchová, pbandouchova@gmail.com, +420 733 381 508

https://www.facebook.com/events/231331344463527/

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.