Jak učit jinak na druhém stupni – AKTUALIZACE 2020/21

Pro veřejnost

JAK UČIT JINAK NA DRUHÉM STUPNI

V minulých letech vzniklo mnoho škol, jejichž žáci postupně dorůstají do věku, kdy je čeká druhý stupeň. V institutu se poslední dobou snažíme rozproudit širší debatu o všem, co souvisí s výukou na druhém stupni inovativních škol. Organizujeme na toto téma přednášky a debaty, pomáháme konkrétním školám s budováním nebo transformací 2.stupně. A samozřejmě si sami neustále v praxi prověřujeme, co a jak funguje .

Rádi přijedeme do Vašeho egionu a uspořádat přednášku či debatu na téma „Jak učit na 2.stupni “. První cyklus přednášek proběhl před 2 lety v Praze a byl rozdělen do tří částí:

1. Jak učit, aby výuka procházela hlavou, rukama a srdcem

2. Co je důležité učit a co ne

3. Kudy na to – jak to za stávajících podmínek převést do reality

Témata je možné shrnout i do dvou delších přednášek. Nebo je možné se zaměřit na jednotlivé dílčí téma, které je pro vás zajímavé – náměty k dalším tématům najdete dole na stránce.

Pro školy

JAK UČIT JINAK NA DRUHÉM STUPNI

Rádi s Vámi budeme spolupracovat na budování nebo přeměnu druhého stupně na Vaší škole. Společně můžeme vytvořit fungující koncept, vycházející z konkrétní situace. Můžeme se s Vámi nad koncepcí sejít, ideálně vícekrát. Nebo přímo navštívit školu, hospitovat a na základě pozorování dané situace přemýšlet co a jak změnit. Buď se inspirovat know-how z dobře fungujících škol, anebo spolu vytvořit něco úplně nového…

Jak to většinou prakticky probíhá

Ideální je sejít se rok před otevřením nového nebo proměněného druhého stupně. Pokud jsou obě strany ochotné k intenzivní spolupráci, může stačit půlrok před rozjetím nového modelu.

Na první schůzce s vedením školy nebo iniciativy se co nejpodrobněji seznámíme s konkrétní situací. O jaké počty a věky dětí se jedná, čím si před tím prošli, jak jsou naladěni učitelé a rodiče. V případě přeměny druhého stupně musíme pochopit jak to fungovalo doposavad, na co je možné navázat, co bylo naopak největší brzdou. Dohodneme se, jaký formát budou mít naše setkávání, kdo se jich bude účastnit, a na kolik setkání to vidíme.

Následně s vedením školy pracujeme na hlavních prioritách nového druhého stupně, na jeho profilu. V návaznosti na to pracujeme na základním rámci – struktura ideálních rozvrhů a úvazků v kontextu konkrétního personálního obsazení. A také jak děti rozdělit do skupin.

Jakmile je zhruba jasný celkový koncept a rámec, začínáme s učiteli na pravidelných setkáních pracovat na jednotlivých aspektech výuky:

Co a proč v určitém věku učit?

Co je mi jako učiteli blízké, co radši přenechám kolegům?

Jak si učivo nebo projekt naplánovat?

Jakým způsobem učit? . . .

Učitelé nám vypráví, jak by si představovali učení jednotlivých témat či organizaci konkrétních projektů, my klademe zpřesňovací otázky nebo navrhujeme jak doplnit to ,co schází. Upozorňujeme na úskalí, spolu hledáme, jak se určitých věcí předem vyvarovat. Hledáme, jak propojit různá témata a předměty, na čem mohou mezi sebou učitelé spolupracovat. Výsledkem je ucelená, odargumentovaná a sdílená vize týmu učitelů a vedení.

Paralelně se bavíme o tom, jak postupně vytvářený koncept druhého stupně prezentovat navenek směrem k rodičům, dětem, a široké veřejnosti. Můžeme přispět přednáškou nebo besedou pro veřejnost, kde ukážeme hlubší důvody nového konceptu, upozorníme na pozitivní zkušenosti z jiných českých a zahraničních škol, které jsme navštívili.

Od nového školního roku už škola sbírá bezprostřední zkušenosti s realizací nového konceptu. Odlaďuje určité věci, které nebylo možné naplánovat předem, vylepšuje koncept za chodu v rámci předem daných neměnných mantinelů. (jako např. Rozvrh)

V případě potřeby můžeme ještě jednou dvakrát přijet a pomoci s odlaďováním.

Výhled do budoucna

Další zajímavou možností rozvoje druhých stupňů jsou vzájemné návštěvy či výměny žáků a učitelů. Děti v tomto věku rádi cestují, rozšiřují si obzory a porovnávají jak je to jinde. A pro učitele je to možnost povystoupit ze zajetých kolejí, uvidět, že někde to může fungovat úplně jinak. Nebo najít spřízněnou duši…

Postupně vzniká více nových inovativních druhých stupňů, podporujeme jejich vzájemnou spolupráci. Může být smysluplné, že třeba učitel přírodovědných předmětů učí na dvou nebo třech blízkých inovativních školách zároveň. Nebo měsíc v jedné a měsíc v druhé.

Může to znít nerealisticky, ale v zahraničí takové systémy už dávno fungují …

Návrhy konkrétních témat k výchově a vzdělávání dětí na druhému stupni

vhodných i pro rodiče a širší veřejnost

O vztahu rodičů ke svým dospívajícím dětem

Puberta a co znamená pro výuku a výchovu doma i ve škole

Výchova kluků a dívek v době dospívání. Co potřebují kluci, co dívky

Autorita učitele na druhém stupni – o osobnosti, hranicích, pravidlech a improvizaci

Svoboda a hranice v době puberty – co je a není dovoleno, pravidla a jejich domlouvání, disciplína

Co děti v pubertě baví a co ne a proč. Co prospívá, co může být nezdravé nebo nebezpečné

Jaká témata v jednotlivých předmětech a jaké aktivity rezonují s věkem dětí na druhém stupni

Hodnocení, vnitřní a vnější motivace dětí v době před pubertou a v pubertě

Kolik a co je třeba děti naučit z učební látky a co naopak není nutné

Jak vypadá druhý stupeň v konkrétním typu alternativní školy

/waldorf/ /montessori/ /svobodná/ /přírodní škola/

 

další témata k druhému stupni pro učitele a vedení škol

Svoboda a hranice – co je a není dovoleno, pravidla a jejich domlouvání, disciplína

Kdo určuje co se děje – co určuje učitel a v čem mají děti naopak volný prostor

Práce s žáky, které v jakémkoli smyslu vybočují, jejich postavení v kolektivu

Vnitřní diferenciace ve větších nebo nehomogenních třídách, dělení na skupiny

Spolupráce učitelů mezi sebou, sladění s vedením školy a rodiči

Prozkušování, výběr a doprovázení nových učitelů, vzájemné hospitace

Jak dětem přiblížit podstatu přírodních věd – o přemýšlení a experimentování

Jak dětem přiblížit podstatu společenských věd – o jednotlivci a společenství

Jak vyvažovat intelektuální zatížení dětí pohybem a uměním

Jak přivést děti k tomu, aby si toho mohly více a více rozhodovat sami

Jak děti nadchnout pro matematiku a sladit různé úrovně žáků

Projektové vyučování – výběr témat, příprava, realizace a reflexe, propojení s klasickou výukou

Kritické myšlení na druhém stupni

Smysluplná práce s elektronikou a mediální výchova na druhém stupni

Zdravý rozvrh hodin a celoroční plán projektů – z pohledů dětí, učitelů i financí

Jak prezentovat to, co děláme na druhém stupni navenek – např. vůči úřadům nebo tatínkům

 

Pokud byste měli zájem využít naší nabídky nebo jinak s námi spolupracovat na otázkách budování druhého stupně, napište nám.

za

Institut pro podporu inovativního vzdělávání (www.inovativnivzdelavani.cz)

Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D.

V případě zájmu pište na inovativnivzdelavani@gmail.com

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.