Začít spolu

Začít spolu

Program Začít spolu (Step by Step) je alternativní pedagogický přístup, který spojuje moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy s osvědčenými vzdělávacími postupy. Je to poměrně otevřený didaktický systém, který umožňuje každé škole a každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům a tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí. Využívá projektového učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (děti s poruchami učení, děti s postižením, děti mimořádně nadané či děti z etnických menšin). Více než v jiných programech se v Začít spolu klade důraz na multikulturní výchovu – učitel by měl dětem pomoci uvědomit si význam jednotlivých etnických skupin

Vznik a rozšíření programu Step by step

Původní program Step by step se začal vytvářet v 90. letech v USA na základě nových poznatků o lidském mozku a procesu učení i z praxe mnoha škol (viditelná je inspirace školou C. Freineta). U nás je program realizován s finanční podporou Sorosovy nadace jako součást Projektu podpory vzdělávání Open Society Fund Praha pod názvem „Začít spolu“ a to od roku 1994 v mateřských školách a od roku 1996 i na prvním stupni základních škol. (Ve školním roce 96/97 to bylo prvních 5 základních škol, v současnosti je jich kolem padesáti.). Seznam ZŠ Začít spolu v ČR najdete zde .

Otevřené vyučování

Tento program prosazuje tzv. otevřené vyučování, tj. vyučování za účasti rodičů. Je to jeden z hlavních prvků tohoto programu, škola Začít spolu prosazuje začít vzdělávání společně s dětmi a jejich rodiči. Tento program vychází z přesvědčení, že rodiče jsou primárními vychovateli svých dětí a jako takoví mají na výchovu a vývoj svých dětí největší vliv. Dále program vychází z toho, že rodiče a učitelé jsou si rovnocennými partnery a že rodiče nesou odpovědnost za vzdělávání svých dětí a proto mají právo spolurozhodovat o jeho naplňování. Zapojení rodičů do vyučování navíc přispívá k lepšímu rozvoji dítěte, vytváří u rodičů pocit uspokojení, hrdosti a sebevědomí z dobrého plnění své rodičovské role a poskytuje rodičům příležitost hodnotit a ovlivňovat kvalitu vzdělávacího systému. Další rysy otevřeného vyučování:

– otevřenost pro aktivní, samostatnou práci žáků

– otevřenost výuky – tj. prostupnost a spolupráce mezi jednotlivými vyučovacími předměty

– otevřenost školy vůči prostředí (rodině, komunitě, …) – rodiče se můžou kdykoliv zúčastnit vyučování, mají možnost zprostředkovat exkurze pro děti apod.

Pravidla

Na začátku nebo v průběhu roku sepisuje učitel společně s dětmi pravidla, která se budou ve třídě dodržovat. Děti samy navrhnou co by ve třídě chtěly (např. aby nikdo nikomu neubližoval) a pod seznam pravidel se každý podepíše. Tato forma vytvoření pravidel chování je pro děti samozřejmě závaznější než školní řád nebo nařízení učitele.

Jak vypadá třída Začít spolu

zacit spolu trida

Třída je rozdělena na tzv. centra aktivity – to jsou vlastně stolky ke kterým náleží dobře přístupné police s různými materiály podle zaměření centra (např. centrum psaní, čtení, matematiky, věd a objevů, ateliér…), kde děti plní různé úkoly. Centra aktivit jsou různá a jsou uspořádána tak, aby se vzájemně nerušila a děti mohly v klidu pracovat. Úkoly v centrech aktivit vždy souvisí s daným týdenním tématem. Děti úkoly plní samostatně a můžou si vybrat, ve kterém centru aktivit budou pracovat. Důležité je však to, že během daného týdne musí splnit úkoly ve všech centrech aktivit. Díky tomuto mají děti svobodu volby, ale zároveň jsou vedeny k odpovědnosti za svou volbu.

Hodnocení

Ve školách Začít spolu je kladen důraz spíše na zjišťování toho, co děti vědí a umějí, než aby se zaměřovalo na to, co nevědí a nezvládnou. Každý žák má své hodnotící portfolio, které slouží ke shromáždění informací, na jejichž základě je pak možno posoudit žákovy pokroky a stanovit nové výukové cíle. Do tohoto portfolia si žáci dávají všechny splněné úkoly, které dělaly v rámci vyučování. Součástí portfolia je také „Individuální smlouva“, která se sepisuje na konzultacích, kterých se účastní rodič, dítě a třídní učitel. Na těchto konzultacích docházejí všechny tři strany k vzájemné dohodě, které oblasti je potřeba u dítěte posílit a co pro to dítě udělá. Dítě se tak učí sebehodnocení a přebírání odpovědnosti za své učení.

Jak probíhá den ve třídě Začít spolu

Den je rozdělen do čtyř částí. Den začíná ranním kruhem, následuje společná práce, po přestávce děti pracují v centrech aktivit a závěr dne je věnován hodnotícímu kruhu.

Ranní kruh (20 – 30 minut)

Den začíná povídáním v kruhu (na koberci), ve kterém si děti vzájemně sdělí své nové zážitky či pocity a seznámí se s plány na nový den. (Podrobněji.) Učitel se tak seznamuje s pocity dětí a může podle nich volit vhodný způsob jednání. Děti se zde učí vyjadřovat, vybírat, co je podstatné, učí se naslouchat druhým, diskutovat apod.

Společná práce (60 – 90 minut)

Během společné práce můžou děti pracovat samostatně, ve dvojicích či ve skupinách. Důležité pro tuto práci je však to, že všichni pracují na společném zadání. Během skupinové práce se děti věnují matematice, českému jazyku, přírodopisu apod. I při této skupinové práci by měly být děti co nejvíce zapojeny, např. hry, diskuze, zajímavé úkoly.

Centra aktivit (60 – 90 minut)

Po přestávce následuje práce v centrech aktivit. Učivo ve všech centrech se vztahuje vždy po určitou dobu (např. týden) k jednomu tématu a je vybíráno tak, aby se naplňovaly požadavky školního vzdělávacího programu. Každé dítě si vybírá do kterého centra který den půjde, ale během týdne musí vystřídat všechna centra. V každém centru děti plní zadané úkoly – některé samostatně, jiné skupinově, svým tempem i vlastním způsobem. Učitelé rozvíjí dětskou tvořivost tím, že nabízejí úkoly s mnoha řešeními. Pokud jsou některé děti dříve hotovy, mohou plnit náročnější dobrovolné úkoly navíc, pomáhat ostatním nebo si najít libovolnou jinou činnost (např. čtení). Učitel má čas na děti, které vyžadují větší pozornost. Hotové práce si děti nejprve samy hodnotí, poté je dávají zhodnotit učiteli nebo hodnotí všicni společně, a nakonec je zařadí do své složky (tzv. portfolia), kde se postupně hromadí práce během celého pololetí (roku) a rodič či učitel se mohou kdykoli podívat na pokroky dítěte.

Pro práci v centrech bývá ve třídě ještě asistent, který se věnuje dětem stejně jako učitel – to však záleží na možnostech školy (někdy se může jednat o vychovatelky z družiny nebo studenty ze spolupracující pedagogické fakulty).

Hodnotící (reflexní) kruh (20 – 30 minut)

Na konci dne se děti sejdou společně v komunitním kruhu, kde zhodnotí, jak se jim pracovalo, co je bavilo, co nebavilo, co se naučily, co by se ještě naučit chtěly… Děti si také sdělují své zkušenosti a učí se tak i od sebe navzájem. Ve škole Začít spolu je kladen velký důraz na sebehodnocení žáků, které dítěti umožňuje odhadnout vlastní pokrok a přijmout tak zodpovědnost za proces i výsledek svého učení.

Zdroje:

KRAJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro 1. stupeň základní školy. 1. vydání. Praha: Portál, 2003, 228 s. ISBN 80-7169-608-0

http://www.alternativniskoly.cz/category/zacit-spolu/

https://cs.wikipedia.org/wiki/ Začít_spolu

Komentáře jsou zakázány.